عنوان صفحه

فرم نظرسنجی میز خدمت الکترونیکی

اطلاع رسانی:
کد ملی :
1) اطلاع رسانی کافی مراحل و مدارک عالی خوب متوسط ضعیف
2) اطلاع رسانی مناسب مکان و زمان مراجعه در صورت لزوم عالی خوب متوسط ضعیف
مسئولیت پذیری و پاسخگویی:

(3پشتیبانی مناسب از طريق روش های ارتباطی جايگزين(تلفن گويا، پیامک و ..) درصورت بروز مشکل در دریافت خدمات

عالی خوب متوسط ضعیف
4) رسیدگی به موقع به شکايات، نظرات و پیشنهادها

عالی خوب متوسط ضعیف
5) امکان پیگیری وضعیت خدمت عالی خوب متوسط ضعیف
كاركرد فنی سامانه:
6) سهولت هدايت و دسترسی به سامانه

عالی خوب متوسط ضعیف
7) عملکرد صحیح و دقیق سامانه

عالی خوب متوسط ضعیف
8) رعايت محرمانگی اطلاعات شخصی

عالی خوب متوسط ضعیف
سهولت و سرعت:

9) دريافت خدمت طبق زمان اعلام شده در فرم "رسید خدمت"

عالی خوب متوسط ضعیف
10) سرعت مناسب دريافت خدمت

عالی خوب متوسط ضعیف
رعایت ضوابط و سلامت اداری:

11) دريافت يکباره مدارك و اطلاعات

عالی خوب متوسط ضعیف
12) عدم نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دريافت خدمت

عالی خوب متوسط ضعیف
تصویر امنیتی:
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*