عنوان صفحه

الزامات قانونی آن دسته از الزاماتی هستند كه توسط یك نهاد دولتی یا سازمان نظارتی تعیین می‌شوند. رعایت این الزامات در فعالیت هایی که مشمول رعايت قوانين و الزامات هستند اجباری می باشد. وزارت نفت الزامات قانونی مرتبط با صنعت نفت را شناسایی کرده و خود را ملزم به اجرای الزامات و بسط آنها در کليه فعاليتهای صنعت نفت می داند.