فناوری های بومی شده

 

لیست فناوری­های بومی شده در شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي به شرح جدول ذيل است:

ردیف

نام فناوری

1

تبدیل گاز طبیعی به متانول

2

تبديل متانول به پروپیلن (PVM)

3

تبدیل اتیلن به پلی اتیلن سنگین (HDPE)

4

تبدیل پروپيلن به پلی پروپيلن (PP)

5

تولید آمونیاک از گاز طبیعی (NH3)

6

تولید دی­متیل­اتر از متانول  (DME)

7

تولید کاتالیست رودیم کلراید

8

تولید کاتالیست سنتز متانول

9

تولید کاتالیست  انتقال آب - گاز دما پايين(LTSC)

10

تولید کاتالیست سنتز آمونیاک

11

تولید کاتالیست اسید استیک

12

تولید کاتالیست دهیدروژناسیون ایزوبوتان

13

تولید کاتالیست زیگلرناتا برای تولید پلی­اتیلن در فاز دوغابی

14

تولید کاتالیست زیگلرناتا برای تولید پلی­اتیلن در فاز گازی

15

تولید کاتالیست متیل اتیل کتون (MEK)

16

تولید شفاف كننده پلي پروپيلن

17

تولید کاتالیست فرایند ریفورمینگ خشک گاز طبيعي

18

تولید کاتالیست اکسی کلریناسیون(EDC)

19

تولید کاتالیست ایزومریزاسیون نفتا

20

تولید مخلوط گازهای استاندارد

21

تولید رزین وینیل استر اپوکسی

22

تولید کاتالیست هيدروژن دار نمودن انتخابي استيلن

23

اصلاح فرایند تولید بوتن 1 به روش دیمریزاسیون اتیلن

24

دانش فني پوشش پليمري جهت ترميم و مقاوم‌سازي سازه هاي بتني

25

بازیافت آمین

26

توليد آغازگرهاي پلي اتيلن

27

توليد تتراكلريد تيتانيوم (Ticl4)

28

تولید کاتالیست متاناسيون

29 توليد پلي ونيل الكل 
30 تولید کاتالیست زیگلرناتا برای تولید پلی­اتیلن در فاز دوغابی (در فرايند CX ميتسويي)
31 توليد زئوليت ZSM-5
32 توليد مدول هاي غشايي شرين سازي آب