ارتباط سرمايه گذار با دفتر

مسير هدايت سرمايه‌گذاران
مسير هدايت و حمايت دفتر توسعه صنايع پايين‌دستي پتروشيمي از سرمايه گذاران علاقمند به توليد و فعاليت در اين حوزه در شرح ذيل خلاصه مي‌گردد.
در اين فرآيند مراجعين به دفتر توسعه صنايع پايين دستي به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
۱. سرمايه‌گذاران متقاضی طرح‌های پايين‌دستی پتروشيمي
۲. سرمايه‌گذاران متقاضی طرح‌های ميان‌دستی پتروشيمي
۳. سرمايه‌گذاران دارای طرح و نيازمند حمايت و راهنمايي
دسته اول سرمايه‌گذاراني هستند که در جستجوي فرصت هاي جذاب توليدي کسب و کار در صنايع پايين‌دستي پتروشيمي بوده که اين دسته از سرمايه گذاران بيشترين حجم از مراجعين دفتر را شامل مي شوند و معمولا دارای سرمایه ای زیر ۲۰ میلیارد تومان می باشند. در گام اول اين سرمايه‌گذاران به سايت اينترنتی دفتر توسعه صنايع ‌پايين‌دستی راهنمايي شده تا با زنجيره‌های صنعت پتروشيمي و فرصت‌های مطالعه شده (که در سايت معرفی شده‌اند) آشنا شوند. با کسب اطلاعات اوليه از جمله نام محصول، مواد اوليه مورد نياز و ... از سايت و ساير مستندات دفتر (از جمله کتابچه‌ها، سي‌دي و ...)، سرمايه‌گذاران در طی يک جلسه و به صورت حضوري ارزيابي مي شوند.
دسته دوم سرمايه گذاراني که در جستجوي فرصت کسب و کار در صنايع بالادست و ميان دستي پتروشيمي هستند. اين دسته از سرمايه گذاران خواهان طرح هايي هستند که از حجم سرمايه گذاري بيشتري برخوردارند. پس از ارزيابي سرمايه گذاران توسط کارشناسان دفتر و برحسب توانمندي آنها يک يا چند طرح براساس زنجيره‌های جذاب صنعت پتروشيمي ارائه خواهد شد.
دسته آخر، سرمايه گذاران داراي طرح در صنايع پايين دست يا ميان دستي پتروشيمي هستند. اين دسته از سرمايه گذاران در مسير اجراي طرح به مشکلاتي از جنس تکنولوژي، تامين مالي، بازاريابي و غيره برخورده اند. در اين حالت کارشناسان دفتر پس از تشخيص مشکل و با استفاده از تيم مشاوران خود، سرمايه گذار را با راهنمايي و معرفي مشاورين تا حل موضوع همراهي مي نمايد. بنابراين سرمايه گذار برحسب دسته‌اي که در آن قرار مي گيرد، راهنمايي و پشتيباني مي شود. این حمایت و پشتیبانی به نحوی است که سرمایه گذار را با معرفی به نهادهای ذیصلاح و تخصصی از جمله بانک ها، مجتمع های پتروشیمی، تشکل ها و ... کمک می نماید. هدف دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي آگاه سازي سرمايه گذار، شناسايي فرصت هاي مناسب و برنامه ريزي و هماهنگي براي بسترسازي کسب و کارهاي جديد است.