عنوان صفحه

ارکان جهت ساز شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

هدف بنیادی شرکت ملی صنایع پتروشيمي

برنامه ریزی کلان، سیاست گذاری، تنظیم گری، بسترسازی و پشتیبانی توسعه پایدار صنعت پتروشیمی برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم

هدف بنیادی: تعریف مفاهیم

 برنامه ریزی کلان:

 • تدوین استراتژی و توسعه نقشه راه توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور با توجه به امکانات و توانایی های کشور و تحولات محیط ملی و جهانی صنعت.
 • نقشه راه، راهنمایی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی خواهد بود.

 سیاست گذاری:

 • تدوین و پیشنهاد سیاست هایی که شرکت، دولت، و مجلس در جهت تشویق و جذب سرمایه گذاری برای تحقق اهداف و برنامه های کلان صنعت تصویب و اعمال کنند.
 • از آنجا که سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی عموماً به صورت دستوری نبوده و توسط بخش خصوصی انجام می شود، سیاست های تدوین شده مشوق هایی ایجاد می کند که بر اساس منافع ملی و اقتصادی از نظر محل استقرار و نوع صنایع بخش خصوصی در جهت نقشه راه تدوین شده حرکت کند.

 تنظیم‌گری:

 • برای حفظ منافع عمومی شامل منافع ملی و کل صنعت پتروشیمی و در راستای جلوگیری از انحصار و ایجاد محیط رقابتی، استانداردهایی برای صنعت تدوین و بر رعایت آنها نظارت می شود.
 • استانداردها ناظر بر مواردی نظیر کنترل هزینه های خارجی(externality) در حوزه های محیط زیست، ایمنی و سلامت محیط کار، شفافیت و صحت اطلاعات ارائه شده به مشتریان و رعایت حقوق آنها، حداقل مشخصات فنی محصولات مختلف می باشد.

 بستر سازی:

 • شامل برنامه ریزی و زمینه سازی ایجاد زیر ساخت های فیزیکی و آموزشی لازم نظیر زیرساخت های حمل و نقل، انرژی، آب و آموزشی برای احداث و توسعه صنعت پتروشیمی است.
 • در ایجاد زیر ساخت های فیزیکی در درجه اول شرکت سیاست ها و مشوق های لازم را برای ایجاد این زیر ساخت ها توسط بخش غیر دولتی تدوین می کند. در شرایطی که بخش غیر دولتی نسبت به ایجاد زیر ساخت ها اقدام نکند شرکت با مشارکت بخش غیر دولتی و یا مستقلاً نسبت به ایجاد زیر ساخت ها اقدام و پس از بهره برداری، آنها را به بخش غیر دولتی واگذار می کند.

 پشتیبانی:

 • بررسی موانع و مشکلات قانونی توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و تلاش در راستای رفع آنها.
 • بررسی تنگناها و نارسایی های واحدهای تولیدی در زمینه های مختلف نظیر توسعه، بهره برداری از ظرفیت های تولیدی، مالی، منابع انسانی، بازاریابی و فروش، و تکنولوژی و تلاش در جهت کمک های سیاسی و اداری در رفع آنها.
   

ارزش های بنیادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

خلق ارزش، پاسخگویی، تعهد به توسعه پایدار

تعریف مفاهیم ارزش های شرکت ملی صنایع پتروشیمی

خلق ارزش:

 • این ارزش به مفهوم ارزش گذاری بر فعالیت ها و اقداماتی است که در جهت هدف بنیادی شرکت ارزش افزوده ایجاد می کند.
 • انجام فعالیت هایی که ارزش افزوده ایجاد نکنند ارزش تلقی نمی شوند.

پاسخگویی:

 • پاسخگویی به ذینفعان و در رابطه با اقداماتی که انجام می گیرد ارزش است و خلاف آن ضد ارزش.

تعهد به توسعه پایدار:

 • تعهد به توسعه پایدار صنعت از جهات مختلف نظیر حفظ محیط زیست، سلامت جامعه، استفاده بهینه از منابع تجدید ناپذیر و رشد توانایی های داخلی کشور برای رشد درون زا و پایدار صنعت یکی از ارزش های شرکت است.
   

بیانیه ماموریت شرکت ملی صنایع پتروشيمي

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک سازمان توسعه ای، با اتکا به بیش از نیم قرن تجربه کارآمد و بهره مندی از سرمایه های انسانی و فکری خود با رویکرد کاهش خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش به برنامه ریزی کلان، سیاست گذاری، تنظیم گری، بسترسازی، تسهیل گری و پشتیبانی توسعه پایدار صنعت پتروشیمی می پردازد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی نسبت به صیانت از محیط زیست و منابع ملی، ارج نهادن به ارزش آفرینی، پاسخگویی و رعایت حقوق ذی نفعان در پیشرفت اقتصادی کشور و ارتقای کیفیت زندگی مردم نقشی کلیدی ایفا می نماید.

چشم انداز شرکت ملی صنایع پتروشيمي

کارآمدترین سازمان توسعه ای در حوزه پتروشیمی در منطقه غرب آسیا