عنوان صفحه

اطلاع رسانی فرصتهای سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

۱. مقدمه

با توجه به وظایف توسعه گری و حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، این خدمت بصورتG2B و G2G در اختیار خدمت گیرندگان قرار میگیرد .نظارت بر خدمات طی اخذ نظر از کاربران و انعقاد قراردادهای پشتیبانی و توسعه سیستم با پیمانکاران سیستم می باشد . تعریف خدمت : سیستم متقاضیان سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در راستای تحقق دولت الکترونیک و با هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری و به حد اقل رساندن مراجعات حضوری متقاضیان سرمایه گذاری به سازمان پیاده سازی گردیده است. ماهیت : حاکمیتی نحوه انجام تعاملات با خدمت گیرنده: آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن مراحل درخواست خدمت: الکترونیکی - اینترنتی نحوه گزارش دهی و بازبینی : دوره ای و موردی بر اساس درخواست الکترونیکی

۲. هدف

هدف از این توافق نامه سطح خدمت این است که به منظورارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی امکان ثبت نام و پیگیری آنلاین متقاضیان سرمایه گذاری مورد توافق قرار گیرد.

۳. مسئولیت

• شرکت ملی صنایع پتروشیمی موافقت میکند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود: • ایجاد زیر ساخت یکپارچه برای ثبت نام متقاضیان • در اختیار قرار دادن گزارش های کاربردی متنوع بر خط • استقرار امنیت سیستم • استقرار بر خط بودن سیستم

۴. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

• کاربران و مشتریان سرویس فوق ملزم به رعایت قوانین کسب وکار سرویس فوق می باشند .

•• کاربران و مشتریان سرویس فوق ملزم به ورود اطلاعات سرویس فوق می باشند

۵. هزینه ها و پرداختها

سرویس ها بر اساس راهبرد نوین شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون هزینه می باشد .

۶. دوره عملکرد

با توجه به بند ۵ و بر اساس رویکرد نوین توسعه ای حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خدمت فوق دائمی می باشد .

۷. خاتمه توافق نامه

براساس مفاد بند ۵ و ۶ خدمات دائمی بوده و تاریخ خاتمه خدمت در نظر گرفته نمی شود .

تعیین واعلام قیمت محصولات پتروشیمی

۱. مقدمه

با توجه به وظایف توسعه گری و حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، این خدمت بصورت G2G و G2B در اختیار خدمت گیرندگان قرار میگیرد . نظارت بر خدمات طی اخذ نظر از کاربران و انعقاد قراردادهای پشتیبانی و توسعه سیستم با پیمانکاران سیستم می باشد . تعریف خدمت : ارائه گزارشهای تحلیلی تولید و فروش مجتمع های پتروشیمی ماهیت : حاکمیتی نحوه انجام تعاملات با خدمت گیرنده: آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن مراحل درخواست خدمت: اینترانتی ، اینترنتی نحوه گزارش دهی و بازبینی : دوره ای و موردی بر اساس درخواست الکترونیکی

۲. هدف

هدف از این توافق نامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه قیمت در محصولات پتروشیمی به صورت مکانیزه ، در بخش صنایع پایین دستی بررسی و کنترل بازار محصولات پتروشیمی مورد توافق قرار گیرد.

۳. مسئولیت

• شرکت ملی صنایع پتروشیمی موافقت میکند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:

• مکانیزه کردن بخش قیمت گذاری محصولات پتروشیمی می باشد

• کنترل و نظارت بازار محصولات پتروشیمی

• در اختیار قرار دادن گزارش های کاربردی متنوع بر خط

• استقرار امنیت سیستم

• استقرار بر خط بودن سیستم

۴. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

• کاربران و مشتریان سرویس فوق ملزم به تغذیه ورود اطلاعات به موقع هستند .

• کاربران و مشتریان سرویس فوق ملزم به رعایت قوانین کسب وکار سرویس فوق می باشند .

• به عنوان مثال اطلاعات گروه محصول ، محصول ، علل تاخیر تولید و ... را طبق زمان بندی اعلام کنند

۵. هزینه ها و پرداختها

سرویس ها بر اساس راهبرد نوین شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون هزینه می باشد .

۶. دوره عملکرد

با توجه به بند ۵ و بر اساس رویکرد نوین توسعه ای حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خدمت فوق دائمی می باشد .

۷. خاتمه توافق نامه

براساس مفاد بند ۵ و ۶ خدمات دائمی بوده و تاریخ خاتمه خدمت در نظر گرفته نمی شود .

ارائه گزارشهای تحلیلی تولید و فروش مجتمع های پتروشیمی

1. مقدمه

با توجه به وظایف توسعه گری و حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، این خدمت بصورت G2B در اختیار خدمت گیرندگان قرار میگیرد .نظارت بر خدمات طی اخذ نظر از کاربران و انعقاد قراردادهای پشتیبانی و توسعه سیستم با پیمانکاران سیستم می باشد . تعریف خدمت : ارائه گزارشهای تحلیلی تولید و فروش مجتمع های پتروشیمی ماهیت : حاکمیتی نحوه انجام تعاملات با خدمت گیرنده: آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن مراحل درخواست خدمت: الکترونیکی - اینترنتی نحوه گزارش دهی و بازبینی : دوره ای و موردی بر اساس درخواست الکترونیکی

2. هدف

هدف از این توافق نامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی کیفیت تحویل ارائه گزارشهای تحلیلی تولید و فروش مجتمع های پتروشیمی برای مجتمع های تولیدی مورد توافق قرار گیرد.

3. مسئولیت

• شرکت ملی صنایع پتروشیمی موافقت میکند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود: • ایجاد زیر ساخت یکپارچه برای تجمیع داده های تولید مجتمع ها • در اختیار قرار دادن گزارش های کاربردی متنوع بر خط • استقرار امنیت سیستم • استقرار بر خط بودن سیستم

4. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

• کاربران و مشتریان سرویس فوق ملزم به تغذیه ورود اطلاعات به موقع هستند .

• کاربران و مشتریان سرویس فوق ملزم به رعایت قوانین کسب وکار سرویس فوق می باشند .

• به عنوان مثال اطلاعات گروه محصول ، محصول ، علل تاخیر تولید و ... را طبق زمان بندی اعلام کنند

5. هزینه ها و پرداختها

سرویس ها بر اساس راهبرد نوین شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون هزینه می باشد .

6. دوره عملکرد

با توجه به بند 5 و بر اساس رویکرد نوین توسعه ای حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خدمت فوق دائمی می باشد .

7. خاتمه توافق نامه

براساس مفاد بند 5 و 6 خدمات دائمی بوده و تاریخ خاتمه خدمت در نظر گرفته نمی شود .

تشخیص صلاحیت و رتبه بندی فروشندگان تجهیزات و خدمات پتروشیمی Approved Vendor List

1. مقدمه

با توجه به وظایف توسعه گری و حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، این خدمت بصورت G2B در اختیار خدمت گیرندگان قرار میگیرد .نظارت بر خدمات طی اخذ نظر از کاربران و انعقاد قراردادهای پشتیبانی و توسعه سیستم با پیمانکاران سیستم می باشد . تعریف خدمت : ارائه گزارشهای تحلیلی تولید و فروش مجتمع های پتروشیمی ماهیت : حاکمیتی نحوه انجام تعاملات با خدمت گیرنده: آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن مراحل درخواست خدمت: الکترونیکی - اینترنتی نحوه گزارش دهی و بازبینی : دوره ای و موردی بر اساس درخواست الکترونیکی

2. هدف

هدف از این توافق نامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی کیفیت تحویل ارائه گزارشهای تحلیلی تولید و فروش مجتمع های پتروشیمی برای مجتمع های تولیدی مورد توافق قرار گیرد.

3. مسئولیت

• شرکت ملی صنایع پتروشیمی موافقت میکند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:

• ایجاد زیر ساخت یکپارچه برای تجمیع داده های تولید مجتمع ها

• در اختیار قرار دادن گزارش های کاربردی متنوع بر خط

• استقرار امنیت سیستم

• استقرار بر خط بودن سیستم

4. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

• کاربران و مشتریان سرویس فوق ملزم به تغذیه ورود اطلاعات به موقع هستند .

• کاربران و مشتریان سرویس فوق ملزم به رعایت قوانین کسب وکار سرویس فوق می باشند

. • به عنوان مثال اطلاعات گروه محصول ، محصول ، علل تاخیر تولید و ... را طبق زمان بندی اعلام کنند

5. هزینه ها و پرداختها

سرویس ها بر اساس راهبرد نوین شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون هزینه می باشد .

6. دوره عملکرد

با توجه به بند 5 و بر اساس رویکرد نوین توسعه ای حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خدمت فوق دائمی می باشد .

7. خاتمه توافق نامه

براساس مفاد بند 5 و 6 خدمات دائمی بوده و تاریخ خاتمه خدمت در نظر گرفته نمی شود .

صدور موافقت اولیه احداث واحدهای پتروشیمی

۱. مقدمه

با توجه به وظایف توسعه گری و حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، این خدمت بصورتG2B و G2G در اختیار خدمت گیرندگان قرار میگیرد .نظارت بر خدمات طی اخذ نظر از کاربران و انعقاد قراردادهای پشتیبانی و توسعه سیستم با پیمانکاران سیستم می باشد . تعریف خدمت : سیستم متقاضیان سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در راستای تحقق دولت الکترونیک و با هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری و به حد اقل رساندن مراجعات حضوری متقاضیان سرمایه گذاری به سازمان پیاده سازی گردیده است. ماهیت : حاکمیتی نحوه انجام تعاملات با خدمت گیرنده: آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن مراحل درخواست خدمت: الکترونیکی - اینترنتی نحوه گزارش دهی و بازبینی : دوره ای و موردی بر اساس درخواست الکترونیکی

۲. هدف

هدف از این توافق نامه سطح خدمت این است که به منظورارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی امکان ثبت نام و پیگیری آنلاین متقاضیان سرمایه گذاری مورد توافق قرار گیرد.

۳. مسئولیت

• شرکت ملی صنایع پتروشیمی موافقت میکند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود: • ایجاد زیر ساخت یکپارچه برای ثبت نام متقاضیان • در اختیار قرار دادن گزارش های کاربردی متنوع بر خط • استقرار امنیت سیستم • استقرار بر خط بودن سیستم

۴. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

• کاربران و مشتریان سرویس فوق ملزم به رعایت قوانین کسب وکار سرویس فوق می باشند .

•• کاربران و مشتریان سرویس فوق ملزم به ورود اطلاعات سرویس فوق می باشند

۵. هزینه ها و پرداختها

سرویس ها بر اساس راهبرد نوین شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون هزینه می باشد .

۶. دوره عملکرد

با توجه به بند ۵ و بر اساس رویکرد نوین توسعه ای حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خدمت فوق دائمی می باشد .

۷. خاتمه توافق نامه

براساس مفاد بند ۵ و ۶ خدمات دائمی بوده و تاریخ خاتمه خدمت در نظر گرفته نمی شود .

نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرحهای صنعت پتروشیمی

۱.    مقدمه

با توجه به وظایف توسعه گری و حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، این خدمت بصورتG2B  و G2G  در اختیار خدمت گیرندگان قرار میگیرد .نظارت بر خدمات طی اخذ نظر از کاربران و انعقاد قراردادهای پشتیبانی و توسعه سیستم با پیمانکاران سیستم می باشد .

تعریف خدمت :  سامانه مدیریت طرحها جهت یکپارچه سازی اطلاعات طرحهای مقدماتی و در دست اجرا بمنظور نظارت دقیق و به موقع بر وضعیت طرحها  و تصمیم گیری مناسب طراحی و پیاده سازی گردیده است

 ماهیت : حاکمیتی

 نحوه انجام تعاملات با خدمت گیرنده: آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

 مراحل درخواست خدمت: الکترونیکی - اینترنتی

 نحوه گزارش دهی و بازبینی : دوره ای و موردی بر اساس درخواست الکترونیکی

 ۲.    هدف

 هدف از این توافق نامه سطح خدمت این است که به منظورارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی امکان ثبت اطلاعات طرحها بصورت آنلاین مورد توافق قرار گیرد.

 ۳.    مسئولیت

• شرکت ملی صنایع پتروشیمی موافقت میکند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:

• ایجاد زیر ساخت یکپارچه برای ورود اطلاعات طرحها

• در اختیار قرار دادن گزارش های کاربردی متنوع بر خط

• استقرار امنیت سیستم

• استقرار بر خط بودن سیستم

 ۴.    تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

• کاربران و مشتریان سرویس فوق ملزم به رعایت قوانین کسب وکار سرویس فوق می باشند .

• کاربران و مشتریان سرویس فوق ملزم به تغذیه ورود اطلاعات به موقع هستند .

۵.    هزینه ها و پرداختها

 سرویس ها بر اساس راهبرد نوین شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون هزینه می باشد .

۶.    دوره عملکرد

با توجه به بند ۵ و بر اساس رویکرد نوین توسعه ای حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خدمت فوق دائمی می باشد .

 ۷.    خاتمه توافق نامه

 براساس مفاد بند ۵ و ۶ خدمات دائمی بوده و تاریخ خاتمه خدمت در نظر گرفته نمی شود .