اعضاي هيئت مديره

اعضاء مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

 • وزیر محترم نفت
 • معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
 • وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
 • وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
 • وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • وزیر محترم نیرو
 • دو نفر عضو منتخب موضوع ماده 10 اساسنامه شرکت

 

اعضای هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

 • بهزاد محمدی (رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل)
 • علي محمد بساق زاده (عضو هیأت مدیره و مدیر طرح ها)
 • اسمعیل قنبری (عضو هیأت مدیره و مدیر توسعه منابع انسانی)
 • عبدالحسین بیات (عضو هیأت مدیره و مشاور مدیرعامل)
 • مریم مشایخی (عضو هیأت مدیره و مدیر مالی)